Service & Onderhoudsbedrijf David Sinnema 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Service & onderhoudsbedrijf David Sinnema.

1.Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door Service & onderhoudsbedrijf David Sinnema uitgebrachte offerte en op tussen hem en opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.In deze voorwaarden wordt verstaan onder :Service&, onderhoudsbedrijf David Sinnema, gevestigd G Groen van Prinstererlaan 9 8801AP te Franeker offerte: een schriftelijk, mondeling of op andere wijze uitgebrachte offerte of ander aanbod tot het verrichten van werkzaamheden op basis van een overeenkomst tot aanneming van werk;-prijsindicatie: een offerte die uitsluitend bestaat uit een globale, vrijblijvende opgave van de prijs van werkzaamheden en onderdelen, waarbij de werkzaamheden op basis van een overeenkomst van opdracht (zgn. regiebasis) verricht worden.- werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen;-overeenkomst: de overeenkomst tot aanneming van werk.

2. Offerte

1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, of per mail behoudens spoedeisende omstandigheden. Een niet schriftelijk uitgebrachte offerte wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk of per mail bevestigd.
2. In de offerte wordt onder meer aangegeven:
a) de plaats van het werk;
b) een omschrijving van het werk;
c) de prijs van het in de offerte omschreven werk, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen;
d) of betaling van de aanneemsom in delen of termijnen zal plaatsvinden, en zo ja in welke delen of termijnen;
e) of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja , met welke;
f) de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende overeenkomst.
3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende
2 maanden
4. De offerte gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

3. Prijsindicatie; werkzaamheden op regiebasis

1. Op verzoek van de opdrachtgever kan een prijsindicatie verstrekken voor het verrichten van werkzaamheden. In de hiervoor uitgebrachte offerte vermeldt uitdrukkelijk dat sprake is van een globale prijsindicatie. Dit geldt onder meer ten aanzien van de materiaalkosten en arbeidsloon maar echter zonder meerwerk.
2. Service & onderhoudsbedrijf David Sinnema zal bij het opstellen van een prijsindicatie redelijkerwijs zorgvuldigheid betrachten, teneinde de opdrachtgever een zo realistisch mogelijk beeld te geven van het benodigde budget. De prijsindicatie bindt Service & onderhoudsbedrijf David Sinnema echter niet.
3. Bij acceptatie door de opdrachtgever worden de werkzaamheden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht ( zgn. regiebasis), derhalve uitdrukkelijk niet op basis van een overeenkomst tot aanneming van werk. Facturatie vindt plaats op basis van materiaalkosten en gewerkte uren.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte heeft geaccepteerd. Acceptatie door de opdrachtgever geschiedt schriftelijk door het voor akkoord ondertekenen en aan Service & onderhoudsbedrijf David Sinnema retourneren van de offerte.
2. In spoedeisende omstandigheden komt de overeenkomst tot stand wanneer met de uitvoering van het werk aanvangt.
3. Na het tot stand komen van de overeenkomst zal de opdrachtgever mede worden gedeeld wanneer de werkzaamheden naar verwachting een aanvang zullen nemen en hoe lang deze – onvoorziene omstandigheden daargelaten- bij benadering zullen duren.
4. Service & onderhoudsbedrijf David Sinnema kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij- indien overeengekomen – de eerste termijnbetaling heeft ontvangen.

5. uitvoering van de overeenkomst

1. Service & onderhoudsbedrijf David Sinnema zal het werk goed en deugdelijk, naar de bepalingen van de overeenkomst en met inachtneming van (wettelijke) voorschriften uitvoeren. Uitvoering van het werk dient zodanig plaats te vinden dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
2. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Service & onderhoudsbedrijf David Sinnema met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd kan worden beschouwd.
3.Service&onderhoudsbedrijf David Sinnema zal de opdrachtgever wijzen op onvolkomenheden in constructies en op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover hij deze onvolkomenheden en gebreken kent of redelijkerwijs behoort te kennen.
4. Service & onderhoudsbedrijf David Sinnema vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
5. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de bestaande constructie van het object waar het werk wordt verricht.
6. De opdrachtgever verplicht zich om het object waar het werk plaatsvindt op zodanige wijze ter beschikking te stellen, dat deze ongehinderd en veilig de werkzaamheden kan uitvoeren.
7. Het is opdrachtgever niet toegestaan zelf werkzaamheden aan of in verband met het werk uit te voeren, dan wel derden zulke werkzaamheden te doen uitvoeren zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Service & onderhoudsbedrijf David Sinnema. Service & onderhoudsbedrijf David Sinnema aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of vertraging die daardoor veroorzaakt wordt, en kan schade die hij hierdoor ondervindt bij de opdrachtgever in rekening brengen.

6. Betaling

1. Indien betaling in termijnen of in delen is overeengekomen, zendt Service & onderhoudsbedrijf David Sinnema bij of na het verschijnen van een betalingstermijn dan wel na afronding van een in de offerte omschreven deel van de werkzaamheden, de desbetreffende termijnfactuur of deelfractuur aan de opdrachtgever toe. De betalingstermijn van een dergelijke factuur bedraagt 8 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien betaling in termijnen of in delen is overeengekomen, kan Service & onderhoudsbedrijf David Sinnema verlangen dat de opdrachtgever de eerste termijn of het eerste deel bij wijze van aanbetaling uiterlijk op de dag voor de beoogde aanvang van de werkzaamheden voldoet. Voldoet de opdrachtgever niet aan deze verplichting, dan is artikel 4.4 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen bedraagt het aantal termijnen twee of drie. Indien betaling in twee termijnen is overeengekomen, bedragen deze respectievelijk 50% en 50% van de aanneemprijs. Indien drie termijnen zijn overeengekomen, bedragen deze respectievelijk 50% , 30% en 20% van de aanneemprijs.
4. Indien betaling in drie termijnen is overeengekomen, wordt het tijdstip waarop de opdrachtgever de tweede termijn zal betalen in de offerte resp. de overeenkomst opgenomen. Indien de opdrachtgever deze termijn niet tijdig betaalt, is S & O David Sinnema gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan. Indien door het stilleggen van het werk schade ontstaat, komt deze niet voor rekening van, S & O David Sinnema

5. Indien betaling in delen is overeengekomen en de opdrachtgever een of meer deelfacturen niet of niet tijdig binnen de op de factuur vermelde termijn betaalt, is S & O David Sinnema gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde deelfactu(u)r(en) is (zijn)voldaan. Indien door het stilleggen van het werk schade ontstaat, komt deze niet voor rekening van S&O David Sinnema
6. Binnen 14 dagen na oplevering van het werk dient BBB klus en onderhoudsbedrijf een eindafrekening in. In de eindafrekening worden onder meer opgenomen:- de aannemingssom, indien de werkzaamheden zijn verricht op basis van een overeenkomst tot aanneming van werk;- een opgave van de kosten voor verrichte werkzaamheden en materialen, indien de werkzaamheden op regiebasis zijn verricht;- de datum van oplevering;- een specificatie van het meer- en minderwerk;- nader overeengekomen werkzaamheden – welke niet in de offerte waren opgenomen;-werkzaamheden ten aanzien waarvan stelposten in de offerte waren opgenomen;- een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de overeenkomst van elkaar te vorderen hebben en hadden.
7. Onverminderd het bepaalde in artikel 7:758 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de opdrachtgever geacht door betaling het opgeleverde werk op de datum van oplevering te hebben aanvaard. De opdrachtgever is niet gerechtigd op deze aanvaarding terug te komen, behoudens ten aanzien van gevallen die onder garantiebepalingen vallen en gevallen die de opdrachtgever ten tijde van de betaling niet kon voorzien.
8. Op de eindafrekening worden reeds betaalde termijnbetalingen of deelbetalingen in mindering gebracht.
9. De opdrachtgever dient de eindafrekening binnen 8 dagen na de factuurdatum te voldoen. De door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.
10. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst is verschuldigd, in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage met 2% verhoogd.
11. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is S & O David Sinnema gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen tot betaling over te gaan en die betaling is uitgebleven. Indien S & O David Sinnema tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgevers & O David Sinnema is gerechtigd deze te stellen op 15% van de verschuldigde hoofdsom.

7. Meer en minder werk

1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;
b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
2. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de aannemer en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.

8. Gewijzigde uitvoering

Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. S & O David Sinnema wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en/of minderwerk verrekend.

9. Onmogelijkheid van uitvoering

Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt, dan wel – al dan niet tijdelijk – niet beschikbaar of niet toegankelijk is dan wel opdrachtgever
tussentijds werkzaamheden laat stilleggen zonder dat dit aan S & O David Sinnema kan worden toegerekend, heeft S & O David Sinnema recht op een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte en/of geplande arbeid en de gemaakte kosten.

10. Eigendomsvoorbehoud

S & O David Sinnema blijft eigenaar van alle in verband met het werk door hem aangebrachte en verwerkte zaken (zoals materialen en onderdelen) zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

11. Slotbepalingen

1. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. In geval van geschillen is de gewone rechter bevoegd.

U kunt contact met ons opnemen via de volgende adresgegevens of door het invullen van onderstaand formulier. Wij zullen ons dan zo spoedig mogelijk met u in verbinding stellen.
Onze adresgegevens zijn:
G.Groen van Prinstererlaan 9
8801AP FRANEKER
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 06-12661971